Algemene voorwaarden

1.: Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf
1.2: Pavone Car Cleaning, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de
algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

2.: Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van
Pavone Car Cleaning, evenals op de tussen Pavone Car Cleaning en de wederpartij gesloten
overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of
vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de
plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De
algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst
ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene
voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel
door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: Pavone Car Cleaning hierbij
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de
hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de
andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in
stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen
door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover
maximaal rechtens toegestaan.

3.: Aanbod
3.1: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2: Een offerte van Pavone Car Cleaning is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en
kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan
wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor
aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee
weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij Pavone Car Cleaning in de offerte uitdrukkelijk
anders heeft bepaald.
3.4: Een opdracht wordt pas in de planning opgenomen indien de opdrachtgever dit schriftelijk heeft bevestigd en de eventuele aanbetaling is voldaan.
3.4: Hoewel Pavone Car Cleaning de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren
van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op
enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Pavone Car Cleaning en wederpartij kan (gaan)
duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan
hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Pavone Car Cleaning kan dan ook
niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.: Prijzen
4.1: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip
op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen,
grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd,
mag Pavone Car Cleaning de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd
de overeenkomst te ontbinden.
4.2: Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
4.3: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Pavone Car Cleaning op verzoek
van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is
overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de
werkzaamheden verstrekt.
4.4 De prijzen zijn allen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk is
overeengekomen.

5.: Betalingen
5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij
partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
Betaling kan uitsluitend plaatsvinden door middel van contante betaling, pin, telefonische
overboeking of een betaalverzoek, tenzij partijen schriftelijk een andere betaalwijze zijn overeengekomen.
5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de
wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen
binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.3: De vordering van Pavone Car Cleaning is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het
verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling
is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of
tot boedelafstand overgaat;
(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt
opgelegd;
(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of
op andere wijze voortzet.
5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen Pavone
Car cleaning contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst Pavone Car Cleaning geacht als
eerste te presteren. De prestatie van Pavone Car Cleaning bestaat in dit verband uit op –of
aflevering van het object.
5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het
moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente
verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt
beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
5.7: Alle door Pavone Car Cleaning redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zijn aan Pavone Car Cleaning is
verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
5.8: Indien Pavone Car Cleaning de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de
overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de
gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
raadslieden, te betalen indien Pavone Car cleaning geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt
gesteld.

6.: Garantie
6.1: Pavone Car Cleaning garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede
werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
6.2: Pavone Car Cleaning kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige behandelingen,
een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de gebruikte
reinigings- of beschermingsproducten.
6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Pavone
Car Cleaning zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van
toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
6.3: De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: (a): gebreken
die het gevolg zijn van een niet door of namens Pavone Car Cleaning onzorgvuldige
uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden
dan wel het gevolg zijn van niet door of namens Pavone Car Cleaning bij uitvoering gemaakte
constructiefouten met betrekking tot het object. (b): Gebreken die zijn ontstaan door het
gebruik van zaken die door de wederpartij aan Pavone Car Cleaning ter beschikking zijn
gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; (c): Bij daglicht niet met het
blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object; (d): Aantasting van de
laklaag van het object die is ontstaan: – door een van buiten komende oorzaak; – aan niet
door Pavone Car Cleaning aangebrachte (reinigings)materialen of niet door Pavone
Car Cleaning bewerkte delen; (e): gebreken aan objectie die na aflevering door Pavone
Car Cleaning niet in de onderneming van Pavone Car Cleaning een nadere behandeling hebben
ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en
waarvan de noodzaak door Pavone Car Cleaning schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij opof
aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband
bestaat tussen het gebrek en het verzuim; (f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien
waarvan Pavone Car Cleaning bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen
geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven
keuze van materialen, onderdelen of werkmethode; (g): te bewerken zaken, die zich in een
staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie,
steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig – binnen het kader
van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de
zaken niet in de onderneming van Pavone Car Cleaning zijn voorbewerkt.
6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien: (a) de wederpartij
het object niet binnen de door Pavone Car Cleaning vastgestelde termijn beoordeling/
controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn
verbonden; (b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand
na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij
Pavone Car Cleaning indient; ( c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare
gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken
schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Pavone Car Cleaning indient.
(d): de wederpartij Pavone Car Cleaning niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te
verhelpen.

7.: Aansprakelijkheid
7.1 Pavone Car Cleaning is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de
wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die Pavone Carcleaning uit
welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens
begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
7.2 Pavone Car Cleaning is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend
uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en
het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
7.3 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Pavone Carcleaning
zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor
zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust
roekeloosheid van Pavone Car Cleaning of haar hoogste leidinggevend personeel.

8.: Overmacht
8.1 Een tekortkoming van Pavone Car Cleaning zal haar niet worden aangerekend indien zij in
een toestand van overmacht verkeert.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Pavone Car Cleaning niet kan
worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Pavone Car Cleaning door een
(toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te
verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen: (a): bedrijfsstoornis of
bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. (b): vertraagde
of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Pavone Car Cleaning; (c):
transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer
naar Pavone Car Cleaning toe , of van Pavone Car Cleaning naar de wederpartij wordt
gehinderd of belemmerd;

9.Ontbinding
9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Ontbinden kan tot max. 48 uur van de behandeling.
Bij niet tijdig ontbinden kan Pavone Car Cleaning het volledige bedrag in rekening brengen bij de
wederpartij.
9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige
betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met Pavone Car Cleaning gesloten
overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan:
Pavone Car Cleaning zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij
zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren,
dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al
door Pavone Car Cleaning verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen
binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij aan Pavone Car Cleaning schriftelijk kenbaar
te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan Pavone Car Cleaning
het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren
objecten blijven uitsluitend eigendom van Pavone Car Cleaning totdat alle vorderingen in het
kader van die specifieke overeenkomst die Pavone Car Cleaning heeft of zal verkrijgen op de
wederpartij volledig zijn betaald.
10.2 Totdat de wederpartij aan Pavone Car Cleaning alle in het kader van een specifieke
overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldoen, kan: Pavone Car Cleaning de
desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering met
voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende
zekerheid stelt.

11. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden
voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing