Algemene voorwaarden.

1.: Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.
1.2: Pavone Carcleaning’, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop
de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

2.: Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten
van Pavone Carcleaning, evenals op de tussen Pavone Carcleaning en de
wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande
rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de
bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de
overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De
algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij zich ter inzage gesteld via de
website van Pavone Carcleaning
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene
voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke
eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: Pavone Carcleaning hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden
van de wederpartij van de hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of
aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige
gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare
gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

3.: Offertes
3.1: Een offerte van Pavone Carcleaning is een uitnodiging tot het doen van een
aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden
beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een
termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij
onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende
30 dagen na dagtekening daarvan geldig, tenzij Pavone Carcleaning dit in de offerte
uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel Pavone Carcleaning de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het
formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere
gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Pavone Carcleaning en
wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden
dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden.
Pavone Carcleaning kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van
hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen.


4.: Prijzen

4.1: Alle prijzen zijn bij Pavone Carcleaning exclusief btw en overige
heffingen, tenzij door Pavone Carcleaning anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen
tijdstip op-of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor
dan ook zijn gewijzigd, mag Pavone Carcleaning de prijs overeenkomstig aanpassen.
Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de
wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Pavone Carcleaning op
verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een
prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke
specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8
dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

5.: Betalingen
5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij
partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is
de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te
voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.3: De vordering van Pavone Carcleaning’ is evenwel terstond geheel opeisbaar,
waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van
betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van
faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de
wederpartij wordt opgelegd;
(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt,
vervreemdt of op andere wijze voortzet.
5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan
Pavone Carcleaning, contant, per pin, via iDeal of via overboeking per bank te
worden voldaan.
5.5: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, vanaf het
moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, is Pavone Carcleaning gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Indien ook hiervan de termijn verstreken is, zal Pavone Carcleaning de vordering direct uit handen geven.
5.6: Alle door Pavone Carcleaning redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan Pavone Carcleaning
is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
5.7: Indien Pavone Carcleaning de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving
van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met
de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en
raadslieden, te betalen indien Pavone Carcleaning geheel of gedeeltelijk in het gelijk
wordt gesteld.

6: Annuleren/afzeggen behandeling
6.1 Een afspraak met Pavone Carcleaning afzeggen, dient zo spoedig mogelijk na het vastleggen van de afspraak te worden doorgegeven, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak. Indien de afspraak 48 uur of minder voor aanvang van de afspraak wordt afgezegd, is Pavone Carcleaning genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Het bedrag hiervan is maximaal het bedrag van de behandeling.